The prefix symbols

Symbol (c/s)

Display Name

Print Symbol

value

Y

yotta 

1 × 1024 

Z

zetta 

1 × 1021 

E

exa 

1 × 1018 

P

peta 

1 × 1015 

T

tera 

1 × 1012 

G

giga 

1 × 109 

M

mega 

1 × 106 

k

kilo 

1 × 103 

h

hecto 

1 × 102 

da

deka 

da 

1 × 101 

d

deci 

1 × 10-1 

c

centi 

1 × 10-2 

m

milli 

1 × 10-3 

u

micro 

μ 

1 × 10-6 

n

nano 

1 × 10-9 

p

pico 

1 × 10-12 

f

femto 

1 × 10-15 

a

atto 

1 × 10-18 

z

zepto 

1 × 10-21 

y

yocto 

1 × 10-24 

The special prefix symbols for powers of 2

These symbols are for use in information technology as proposed by the IEEE.

Symbol (c/s)

Display Name

Print Symbol

value

Ki

kibi 

Ki 

1 × 10241

Mi

mebi 

Mi 

1 × 10242

Gi

gibi 

Gi 

1 × 10243

Ti

tebi 

Ti 

1 × 10244

Pi

pebi

Pi

1 × 10245

Ei

exbi

Ei

1 × 10246

Zi

zebi

Zi

1 × 10247

Yi

yobi

Yi

1 × 10248