8 MachineInformationType ToC Previous Next

8.3 DeviceClass ToC Previous Next

8.3.7 HardwareRevision ToC Previous Next

The HardwareRevision Property provides the revision level of the hardware of the Device.

Previous Next